09.10.2017
Marathonrudern 2017 Action IV
Detlev Seyb

09.10.2017
Marathonrudern 2017 Action III
Detlev Seyb

09.10.2017
Marathonrudern 2017 Action II
Detlev Seyb

09.10.2017
Marathonrudern 2017 Action I
Detlev Seyb

09.10.2017
Marathonrudern 2017 Siegerehrung
Detlev Seyb

09.10.2017
Marathonrudern 2017 Düsseldorf
Maren Derlien

08.10.2017
Marathonruddern 2017 Leverkusen
Detlev Seyb